جمعه , ۲۳ آذر ۱۳۹۷
پکیج اتوماسیون شامل کنترلر و شیرهای برقی

یک نمونه پکیج سیستم آبیاری اتوماتیک

پکیج های آبیاری اتوماتیک به طور شاخص از دو بخش تشکیل شده اند. شیر های برقی و کنترلر ها . بسته به نوع زمین و نحوه شیفت بندی آبیاری می توان پکیج های آبیاری اتوماتیک را در باغ ، مزرعه و یا فضای سبز مورد نظر اجرا و بهره برداری نمود.

برای طراحی و برنامه ریزی ابیاری یه قطعه کشاورزی و یا فضای سبز ابتدا بایستی نیاز آبی آن را در هر ماه تعیین نمود و سپس با توجه به نوع گسلینده مورد استفاده اقدام به برنامه ریزی آبیاری نمود.

به عنوان مثال شما در منطقه ورامین یک باغ پسته دو هکتاری دارید.

مراحل طراحی سیستم آبیاری اتوماتیک باغ شما به طور خلاصه شامل موارد زیر میشود.

در وهله اول بایستی نیاز آبی گیاه مرجع در منطقه ی کشت آن برای ماه های مختلف کشت تعیین شود. برای تعیین نیاز آبی گیاه چند روش های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد، روشهایی همچون نرم افزار  crop wat متعلق به سازمان جهانی فائو و یا نرم افزار NETWAT که به عنوان سند ملی آب نیز معروف است  و جهت برآورد نیاز آبی گیاهان باغی و زراعی در ایران بکار برده می شود.

پس از تعیین نیاز آبی طراح با استفاده از داده هایی همچون فواصل کشت درختان ، درصد سایه انداز گیاه ، نوع خاک، عمق ریشه، مقدار بارش موثر ، راندمان آبیاری و غیره  اقدام به محاسبه پارامترهای آبیاری می نماید. بدین صورت برای هر گیاه مقدار آب مورد نیاز در شبانه روز تعیین میگردد.

به عنوان مثال برای گیاه پسته در شهرستان ورامین نیاز آبیاری بر حسب میلیمتر بر روز تعیین می گردد و پس از محاسبات مربوطه میزان نیاز آّبی هر درخت بر حسب لیتر بر روز به دست می آید.

شرح واحد مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار
ماه کشت فروردین اردبیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر
الگوی کشت پسته
تبخیر وتعرق واقعی گیاه ETC mm/day ۰.۸ ۳.۵ ۸.۷ ۸.۹ ۸.۴ ۷.۱ ۳.۷
ضریب سایه انداز Ps % ۵۰.۰ ۵۰.۰ ۵۰.۰ ۵۰.۰ ۵۰.۰ ۵۰.۰ ۵۰.۰
راندمان آبیاری Ea % ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵
نیاز ناخالص آبیاری Ig mm/day ۰.۴۶ ۲.۱۴ ۵.۲۵ ۵.۴۱ ۵.۱۰ ۴.۲۸ ۲.۲۲
مقدار کل رطوبت ذخیره شده در خاک Aw mm/m ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰
عمق توسعه ریشه Z m ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰
دور آبیاری پیشنهادی F day ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
نیاز ناخالص آبیاری در دور آبیاری Ig mm/F ۱.۳۹ ۶.۴۲ ۱۵.۷۴ ۱۶.۲۲ ۱۵.۳۱ ۱۲.۸۳ ۶.۶۶
فاصله  روی ردیف Sp m ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فاصله بین ردیف ها Sr m ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶
حجم آب مورد نیازهر درخت در روز Gi Lit ۵.۵۷ ۲۵.۶۶ ۶۲.۹۵ ۶۴.۸۸ ۶۱.۲۵ ۵۱.۳۳ ۲۶.۶۳

بدین صورت حجم آب مورد نیاز هر درخت بر هر ماه به دست می اید. به طور مثال هر یک از درختان باغ پسته شما در ورامین بایستی در ماه تیر تقریبا در حدود ۶۵ لیتر آب دریافت نمایند.

در مرحله بعد طراح با توجه به نوع گسیلنده اقدام به محاسبه ساعت آبیاری مینماید. با توجه به مقدار دور آبیاری تعیین شده مشخص می شود که  طراح تعداد ایستگاه های آبیاری در باغ را تعیین نموده و ساعت کار هر ایستگاه در هر ماه را مشخص می نماید.

به طور مثال چنانچه برای هر درخت پسته از ۳ قطره چکان ۸ لیتر بر ساعت استفاده شود ساعت آبیاری در هر ماه مشخص میشود.

در واقع با تعیین گسیلنده طراح مشخص می کند که مقدار آب مورد نیاز هر درخت طی چند ساعت به کیاه داده شود. طبعا این زمان نه بایستی خیلی کوتاه باشد تا در اثر تبخیر سطحی و یا نفوذ عمقی اب از دسترس گیاه خارج شود. و نه باید انقدر طولانی باشد تا ریشه گیاه دچار تنش گردد.

شرح واحد مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار
ماه کشت فروردین اردبیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر
الگوی کشت پسته
دور آبیاری پیشنهادی F day ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
حجم آب مورد نیازهر درخت در روز Gi Lit ۵.۵۷ ۲۵.۶۶ ۶۲.۹۵ ۶۴.۸۸ ۶۱.۲۵ ۵۱.۳۳ ۲۶.۶۳
نوع قطره چکان قطره چکان تنظیم شونده
دبی قطره چکان q Lit/hr ۸.۰ ۸.۰ ۸.۰ ۸.۰ ۸.۰ ۸.۰ ۸.۰
نحوه آرایش قطره چکانها لوپ
تعداد قطره چکان برای هر درخت n ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰
مدت آبیاری منظور شده در طرح(محاسباتی) Ti hr ۰.۷۰ ۳.۲۱ ۷.۸۷ ۸.۱۱ ۷.۶۶ ۶.۴۲ ۳.۳۳
مدت آبیاری منظور شده در طرح(واقعی) Ti hr ۰.۷۰ ۳.۵۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۵۰ ۶.۵۰ ۳.۵۰
تعداد ایستگاههای آبیاری درشبانه روز Nt ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مدت آبیاری در شبانه روز t hr ۱.۴۰ ۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰
تعداد ایستگاههای آبیاری دردور N ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶
مساحت طرح A ha ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰ ۳.۰
ظرفیت محاسباتی سیستم Q Lit/s ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۲.۷۸ ۲.۷۸

 

مطابق با جدول برنامه ریزی باغ پسته شما بایستی به  ۶ ایستگاه آبیاری جداگانه تقسیم بندی شود. به طور مثال در ماه تیر هر کدام از ایستگاه های آبیاری شما یا زون آبیاری باغ شما بایستی هر سه روز یکبار هشت ساعت آبیاری شود. به عبارت دیگر چنانچه شما زمینتان را به ۶ قطعه نیم هکتاری  تقسیم بندی نمایید و برای هر قطعه یک شیر برقی لحاظ نمایید برنامه باز و بسته کردن شیر های برقی در ماه های مختلف به ترتیب جدول زیر خواهد بود. 

 

برنامه ریزی آبیاری
روز ایستگاه یا شیفت آبیاری نام شیر قطع و وصل دبی هر قطعه(لیتر بر ثانیه) ساعت آبیاری در ماه فروردین ساعت آبیاری در ماه اردیبهشت ساعت آبیاری در ماه خرداد ساعت آبیاری در ماه تیر ساعت آبیاری در ماه مرداد ساعت آبیاری در ماه شهریور
اول ۱ شیر شماره یک ۲.۷۸ ۰.۷ ۳.۵ ۸.۰ ۷.۵ ۶.۵ ۳.۵
۲ شیر شماره دو ۲.۷۸ ۰.۷ ۳.۵ ۸.۰ ۷.۵ ۶.۵ ۳.۵
دوم ۳ شیر شماره سه ۲.۷۸ ۰.۷ ۳.۵ ۸.۰ ۷.۵ ۶.۵ ۳.۵
۴ شیر شماره ۴ ۲.۷۸ ۰.۷ ۳.۵ ۸.۰ ۷.۵ ۶.۵ ۳.۵
سوم ۵ شیر شماره ۵ ۲.۷۸ ۰.۷ ۳.۵ ۸.۰ ۷.۵ ۶.۵ ۳.۵
۶ شیر شماره ۶ ۲.۷۸ ۰.۷ ۳.۵ ۸.۰ ۷.۵ ۶.۵ ۳.۵

 

بنابراین شما ۶ ایستگاه ابیاری و ۶ شیر مختلف دارید که هر یک در هر ماه بخصوص بایستی مطابق با برنامه فوق باز و بسته شود. در شکل به صورت نمادین نقشه بهره برداری و شیوه قرار گرفتن سیستم کنترل اتوماتیک مرکزی و شیرهای برقی مشخص گردیده است. 

در حالت کلی بایستی بین شیرهای برقی و کنترلر کابل کشی صورت پذیرد. اما چنانچه در برخی سایتها امکان کابل کشی وجود نداشته باشد می توان روشهای دیگری را برای کنترل اتوماتیک به کار برد که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *